#Duurzame50

Volg @DuurzaamGebouwd

Marnix van Os

 Marnix van Os

Marnix van Os werkt vanuit holistisch perspectief aan het ontwikkelen van duurzame businessmodellen en aan het implementeren van business cases die op dit model zijn gebaseerd. Deze holistische aanpak komt voort uit een veelzijdige werkervaring waarbij hij vanuit verschillende gezichtspunten aan maatschappelijke problemen heeft gewerkt.

Zo is bijvoorbeeld uit het werk bij het VU medisch centrum duidelijk geworden dat het streven om in korte termijn zo hoog mogelijk financieel rendement te behalen (bioindustrie)
heeft geleid tot snelle toename van resistentie voor hoogwaardige antibiotica. Dit heeft tot gevolg gehad dat de kosten voor behandeling voor infectieziekten
(ziekenhuisinfecties) sterk zijn gestegen welke het verkregen rendement op het produceren van voedsel sterk overstijgen. Anders gezegd: In de berekening van het financieel rendement
in de business case van de productie van voedsel zijn de effecten op de gezondheidszorg (maatschappelijk rendement) nooit ingerekend. Hetzelfde geldt voor andere verdienmodellen voor wat betreft de effecten van het storten van afval, verontreiniging van grondwater, CO2 productie, afname van beschikbare grondstoffen, welzijn enz.

De huidige maatschappij is vastgelopen op deze wijze van werken. Een oplossing ligt voor de hand: door de huidige paradigma’s om te draaien (omdenken) ontstaat een nieuw
economisch model. Marnix heeft op basis van zijn ervaringen in het veld een dergelijk model ontwikkelt en met succes toegepast in enkele concrete cases. Met de resultaten (trial and error) is het model verbeterd. Dit is een continu proces. Op dit moment wordt gewerkt aan opschaling van succesvolle cases en het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Hierbij
wordt intensief samen gewerkt met producenten, distributeurs, bouwkolom en adviseurs.

Huidige projecten:

Energie abonnement voor MKB
In opdracht van VNO-NCW wordt gewerkt aan het bieden van een financierings- en ontzorging product voor het MKB. Met name voor het MKB is het een grote opgave om de
bedrijfsvoering te verduurzamen. Op basis van de succesvolle marktintroductie van het energieabonnement voor particuliere woningeigenaren is specifiek voor het MKB een tool en product ontwikkelt dat op dit moment in de markt wordt geïntroduceerd.

VVE’s en commerciële verhuurders
VVE’s en commerciële verhuurders zijn moeilijke doelgroepen voor wat betreft energetische renovatie. Voor deze doelgroepen is een aanpak ontwikkelt waarbij de postcoderoos wordt
toegepast en waarbij het split incentive probleem wordt opgelost. Implementatie vindt op dit moment plaats. Transformatie agrarisch bedrijf tot woonbestemming
Door de schaalvergroting in de landbouw komen er veel locaties er doelloos bij te liggen. Voor de transformatie van deze plekken is een model ontwikkelt waardoor mensen met een normaal inkomen kunnen wonen en werken. Autarkisch energie leverend en levensloop bestendig.

ESCo facilitator maatschappelijk vastgoed
In opdracht van het RVO wordt gewerkt aan verdere introductie van ESCo’s en EPC contracten in maatschappelijk vastgoed. De kracht van EPC contracten voor het invullen van
CO2 en verbrede duurzame ambities wordt sterk onderschat.

Asbest eraf, zon erop
De asbestsanering van particulieren en agrarisch vastgoed kunnen met behulp van de postcoderoos kostenneutraal worden gesaneerd. Financiering is mogelijk maar de case wacht op initiatie vanuit de overheid

Verbreding ESCo aanpak
Het business model van de ESCo wordt verder ontwikkeld voor toepassing op het gebied van beveiliging, domotica, grondstoffenbehoud en zorg.

Een greep uit (als projectleider) afgeronde projecten in de laatste 10 jaar

ESCo Hanzehal Zutphen
50 % energiebesparing en 10 % mindere exploitatielasten. Opdrachtgever wordt hierbij volledig ontzorgt maar beslist over output.

Woningabonnement Deventer, Zutphen en Lochem
Op basis van successen in de utiliteit is in opdracht van het gemeentebestuur van de gemeente Zutphen een soortgelijk product ontwikkeld voor de particuliere woningbouw. De kennis is vervolgens in opdracht van een consortium van 11 partijen en met behulp van een blok-voor-blok subsidie van BZK toegepast in een pilot wat het Deventer Woningabonnement heeft opgeleverd.

Aanbestedingsrichtlijn maatschappelijk vastgoed 
De wijze van aanbesteden van ESCo of DBMFO contracten is uitgewerkt voor partijen die zich conformeren van Europese aanbestedingsregels. 

Implementatie diftar 
In de gemeente Zutphen is de inzameling van afval getransformeerd naar een systeem waarbij diverse (prijs)prikkels zijn toegepast om het scheiden van afval. Dit heeft
gereduceerd in een afname van 30/40% van het restafval en een hogere hoeveelheid ingezamelde grondstoffen. Investeringen zijn binnen drie jaar terugverdiend.

LinkedIn

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd